கண்காட்சிகள்

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 ஜெர்மனி

2017 இந்தோனேசியா சுரபயா

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 சீனா ஷாங்காய் நீர்